top of page

Diagnoza psychologiczna

Co to jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to proces, którego celem jest rozpoznanie i opisanie trudności z którymi zgłasza się Klient, przy użyciu różnych technik diagnostycznych takich jak wywiad, testy, kwestionariusze czy opisy.

Diagnoza uwzględnia szeroki kontekst czynników i okoliczności, które można wskazać jako prawdopodobną przyczynę problemów.

Jak przebiega diagnoza?

Celem diagnozy psychologicznej jest opracowanie (tzw. konceptualizacja) trudności, omówienie proponowanego rozpoznania oraz przedstawienie sugestii odnośnie dalszego postępowania.  Jest to najczęściej cykl kilku (2-4) spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu – przed tym spotkaniem dobrze przypomnieć sobie to, co stanowi problem problem, od jak dawna, czy były już próby poradzenia sobie z nim. Kolejne spotkanie bądź spotkania to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie narzędzi diagnostycznych. Ostatnie spotkanie to omówienie uzyskanych w badaniu wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania.

Przebieg procesu diagnostycznego


1. Wywiad diagnostyczny oraz przeprowadzenie testów - 180 zł

2. Przeprowadzenie niezbędnych testów:

  • Test organiczny (funkcje poznawcze) - 1h - 250 zł

  • Test ilorazu inteligencji - 2 h - 600 zł

  • Dysleksja, dyskalkulia - 1,5 h - 500 zł

  • ADHD (test DIVA5), ODD- 2 h - 500 zł

  • Spektrum autyzmu - 2 h - 500 zł

  • Test MMPI-2  - 2 h - 600 zł

3. Ostatnie spotkanie -  zalecenia i omówienie wyników - 200 zł

Opcjonalnie: Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej (do szkoły/uczelni/sądu) - 250 zł

CNV000032.jpg

Gabriela Gamrowska

psycholog, biegły sądowy

Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz diagnozowaniem. Ma za sobą praktykę w CSK UMED w Łodzi na oddziale dziennym zaburzeń afektywnych i psychotycznych dla dorosłych, Poradni Synapsis w Warszawie oraz w Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi na oddziale ginekologii onkologicznej. 

Flower vase
bottom of page