top of page

Regulamin

 

1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby zgłaszające się z własnej woli i inicjatywy. W przypadku osób poniżej 18 r.ż. podczas pierwszego spotkania wymagana jest obecność rodzica/ prawnego opiekuna, zaś podczas kolejnych spotkań ustalana jest indywidualnie według potrzeb. Na udział w warsztatach rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę poprzez przesłanie oświadczenia w formie email.

2. Przed pierwszą wizytą klient zapoznaje się z regulaminem oraz polityką prywatności gabinetu – dostępne na stronie www.terapiasolutio.pl

3. Spotkania, zarówno pierwsze jak i kolejne, odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie 602103370 lub poprzez system rezerwacyjny na stronie internetowej.

4. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać przelewem, gotówką lub kartą po zakończeniu wizyty. 

5. Klient jest zobowiązany poinformować o odwołaniu wizyty najszybciej jak jak jest to możliwe, najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty całej ustalonej ceny. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu. 

6. Spotkanie trwa 50 minut lub 120 min w przypadku terapii par. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, spotkanie jest przedłużane o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, spotkanie nie będzie przedłużone.

7. Psycholog jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych od klienta (również klienta poniżej 18 r.ż.) oraz faktu korzystania przez klienta z usług psychologicznych wobec osób trzecich. Wyjątkiem są sytuacje zagrożenia życia, zdrowia klienta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem. 

8. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii. Współpracując z innymi specjalistami, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą klienta. 

9. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen usług, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologicznym lub na stronie internetowej. 

10. W gabinecie mają zastosowanie standardy ochrony małoletnich (zwane inaczej standardami ochrony dzieci) zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023, poz. 1606)​

Spotkania online

 1. Usługi psychologiczne mogą być świadczone poprzez rozmowę internetową za pośrednictwem komunikatora Zoom, Google Meet  

 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta, z wyjątkiem warsztatów.

 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. 

 4. Po ustaleniu terminu, najpóźniej dzień przed udzieleniem konsultacji, klient wnosi ustaloną opłatę na konto. Dane do przelewu będą przesłane klientowi drogą elektroniczną. 

 5. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za odwołaną wizytę w ciągu 30 dni, od dnia odwołania umówionej sesji, pod warunkiem odwołania jej co najmniej 24h przed ustalonym terminem. Opłata za sesję nieodwołaną przez klienta nie podlega zwrotowi. 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Olga Mac, ul. Opolczyka 21 m.6, 92-417 Łódź, NIP 9820291202, REGON 100621503

 2. Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. 

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

  • prowadzenie działań związanych z umówieniem wizyty

  • prowadzenie działań związanych z poradnictwem psychologicznym 

  • prowadzenie działań związanych z prowadzeniem psychoterapii 

  • obsługa księgowa

 4. Nie przekazuję Twoich danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 5. Dane osobowe związane z obsługą księgową są przekazywane firmie Jrk. Biuro Rachunkowe. Jacek Kaczor z siedzibą w Łodzi 92-446 Łódź , Wacława Wojewódzkiego 16 lok. 14, która prowadzi obsługę finansowo-księgową Gabinetu.

 6. Informuję, że Twoje dane (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) będą przechowywane aż do zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub zostanie cofnięta zgoda. Pozostałe dane przez okres 3 miesięcy od daty ostatniego spotkania.

 7. Informuję, że przysługuje Ci: 

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

  • prawo do usunięcia danych. 

  • jeżeli Twoim zdaniem nie mam podstaw do tego, aby przetwarzać Twoje dane, możesz zażądać, aby zostały usunięte. 

  • jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 

  • w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 8. Informuję, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. 

 

Korzystając z usług wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Olgę Mac, w tym danych szczególnie wrażliwych obejmujących:
• pochodzenie rasowe lub etniczne,
• poglądy polityczne,
• przekonania religijne lub światopoglądowe,
• przynależność do związków zawodowych,
• dane genetyczne,
• dane biometryczne w celu zidentyfikowania osoby fizycznej,
• dane dotyczące zdrowia,
• dane dotyczące seksualności i orientacji seksualnej osoby,
• dane dotyczące korzystania z placówek medycznych. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w każdym momencie wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Solutio
ul. Piotrkowska 262/264
Prawa oficyna, lok. 102 A
90-001 Łódź, woj. łódzkie
tel: 602 103 370
mail: gabinet@terapiasolutio.pl

bottom of page