top of page

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym zastosowaniem różnych metod klinicznych i oddziaływań interpersonalnych, opartych na  uznanych naukowo badaniach psychologicznych w celu towarzyszenia ludziom w zmianie ich zachowań, procesów poznawczych, emocji i innych cech osobowych w kierunku, który korzystający z psychoterapii uważają za pożądany (Norcross, 1990).

Psychoterapia ma charakter interdyscyplinarny, sięga do różnych obszarów psychologii, filozofii, medycyny, pedagogiki, socjologii i innych dziedzin wiedzy. 

Kto jest kim? 

Zachęcając Państwa do szukania pomocy psychologicznej chcemy przybliżyć kilka kwestii. Każdy rodzaj pomocy czy interwencji powinien być prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę, o odpowiednich kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu. W zależności od potrzeb należy wybrać tego specjalistę, który będzie w stanie pomóc nam najlepiej. Chętnie pomożemy w wyborze odpowiedniej osoby, wystarczy do nas zadzwonić lub napisać i krótko przedstawić swoją sprawę. Wtedy będziemy mogli skierować Państwa do odpowiedniego specjalisty.

Psycholog -  ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia, zajmuje się przeprowadzaniem diagnozy psychologicznej, opiniowaniem oraz udzielaniem pomocy psychologicznej i wsparcia psychologicznego. Psycholog dziecięcy, to osoba, która odbyła różne dodatkowe, specjalistyczne kursy pozwalające na pracę z dziećmi.

Psychoterapeuta -  osoba z tytułem lekarza lub magistra (niekoniecznie magistra psychologii) oraz certyfikatem ukończenia 4- letniego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole akredytowanej przez jedno ze stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów np. Polską Radę Psychoterapii (PRP). W trakcie szkolenia wymagane jest przejście psychoterapii własnej oraz staż kliniczny (np. na oddziale szpitalnym psychiatrycznym), które łącznie ze szkoleniem obejmują co najmniej 1200 godzin. Po zdaniu egzaminu certyfikującego psychoterapeuta musi podlegać superwizji swojej pracy z klientami.

Psycholog kliniczny -  to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia, a następnie podyplomową, 4-letną specjalizację psychologa klinicznego. Specjalizuje się w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych i pomocy w dobraniu dalszej ścieżki leczenia.

Psychoterapeuta uzależnień - oprócz posiadania tytułu magistra (socjologia, pedagogika, resocjalizacja lub teologia) uzyskał dodatkowo certyfikat ukończenia 4 -letniego szkolenia w dziedzinie uzależnień. Specjalizuje się w pracy z osobami borykającymi się z uzależnieniami od substancji chemicznych (np. alkohol, narkotyki) lub zachowań (np. uzależnienie od hazardu, kompulsywne zakupy).

Interwent kryzysowy - osoba która uzyskała tytuł magistra oraz dodatkowo odbyła szkolenie podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej. Interwent kryzysowy nie prowadzi procesu psychoterapii, łączy interdysyplinarnie różne działania aby pomagać osobom w kryzysie czy nagłych zdarzeniach życiowych (np. śmierć najbliższych, załamanie sytuacji życiowej).

Psychiatra - to lekarz, który ukończył 6 letnie studia medyczne oraz ukończył 5 letnią specjalizację z psychiatrii wraz z odpowiednim stażem. Lekarz psychiatra prowadzi farmakoterapię, może przepisywać leki oraz wystawiać zwolnienia lekarskie. Nie prowadzi natomiast psychoterapii.

Rodzaje nurtów terapeutycznych:

Jeśli zdecydujecie się Państwo na podjęcie psychoterapii to warto wiedzieć, że każdy taki proces powinien odbywać się w określonym tzw. nurcie. Nurt to słowo pozwalające określić z jakich podstaw teoretycznych dotyczących funkcjonowania człowieka korzysta terapia, jakie przyjmuje założenia związane z powstawaniem zaburzeń psychicznych oraz jakie metody pracy z Klientem są w niej stosowane.

 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu.

 

Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniu SFBT (Solution Focus Brief Therapy), zwana w Polsce terapią TSR, została opracowana przez Steve'a de Shazer oraz Insoo Kim Berg pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, we współpracy z ich kolegami z Milwaukee Brief Family Therapy. Jest to nurt terapeutyczny skierowany na cel, który chce osiągnąć Klient oraz sposoby wprowadzania zmian, które są najbardziej dla niego pomocne. Koncentruje się na rozwiązaniach, a nie na problemach, które skłoniły Klientów do szukania terapii.

Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach to krótkoterminowa metoda terapeutyczna, która obejmuje działania indywidualnie dopasowane do Klienta. Pomaga  w zmianie poprzez tworzenie rozwiązań, a nie skupianie się na problemach. 

Podstawowe założenia terapii:
 

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej

  2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego

  3. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu koncentruje się na:

 

  • zasobach Klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;

  • na jego celach i zmianie, którą Klient chce osiągnąć, a nie na problemach;

  • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;

  • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.


Terapia polega na rozmowie z psychoterapeutą oraz wspólnym poszukiwaniu rozwiązań najbardziej odpowiednich w danej sytuacji. Psychoterapeuta pomaga w określeniu, co do tej pory było skuteczne i pozwalało Klientowi radzić sobie z kłopotami oraz jakie rozwiązania mogłyby sprawdzić się w przyszłości. Podczas terapii określany jest cel, do którego Klient chce dążyć, a psychoterapeuta pomaga Klientowi ten cel osiągnąć.

Nurt Ericksonowski

Nurt humanistyczny, z którego wywodzi się terapia Ericksonowska, kładzie nacisk na wyjątkowość jednostki, jej potencjał do wzrostu i samorozwoju. Istotne jest tutaj także zrozumienie doświadczeń i perspektyw klienta oraz uznawanie jego autonomii i wolności wyboru.

Terapia Ericksonowska oparta na nurcie humanistycznym jest zatem nastawiona na indywidualne potrzeby i możliwości klienta. Terapeuci pracują z klientami w sposób wspierający, pomagając im odkryć własne zasoby wewnętrzne i strategie radzenia sobie z problemami. Ta forma terapii może być szczególnie skuteczna w przypadku osób, które poszukują rozwoju osobistego, chcą rozwiązać konkretne problemy życiowe lub przezwyciężyć ograniczenia. Podobnie jak inne podejścia humanistyczne, zakłada akceptację, empatię i autentyczność ze strony terapeuty oraz wspieranie klienta w jego procesie odkrywania i rozwijania własnego potencjału.

Nurt Gestalt

W psychoterapii to podejście, które skupia się na teraźniejszości, na doświadczeniu "tu i teraz" oraz na całkowitej integracji jednostki. Istotą nurtu Gestalt jest rozumienie człowieka jako integralnej całości składającej się z różnych aspektów, takich jak myśli, emocje, ciało i zachowanie. Kładzie nacisk na świadomość siebie i na doświadczenie teraźniejszości, zachęcając jednostkę do zgłębiania swoich uczuć, myśli i reakcji w danym momencie. Terapeuci pracujący w nurcie Gestalt często wykorzystują techniki eksperymentalne, takie jak odgrywanie ról, symulacje, dramatyzacje czy sztuka, aby pomóc Klientowi w zrozumieniu siebie i swoich relacji z otoczeniem.

Centralną ideą Gestalt jest też idea "paradoksu zmiany", według której zmiana zachodzi wtedy, gdy jednostka osiąga pełną świadomość swoich doświadczeń i zaakceptuje je, zamiast próbować je tłumić czy zmieniać. W ten sposób Gestalt zachęca do autentyczności i spontaniczności, co może prowadzić do głębokiej zmiany osobistej. 

Nurt poznawczo-behawioralny (CBT)

Jest to sposób pomagania ludziom w lepszym radzeniu sobie ze swoimi myślami i uczuciami. Terapeuta pomaga Klientowi zrozumieć, w jaki myśli, emocje i  zachowania są ze sobą połączone i jak wpływają na funkcjonowanie człowieka. Razem pracują nad zmianą pewnych nawyków, aby poczuć się lepiej.

CBT wykorzystuje różne techniki, np. rozmowy, ćwiczenia czy zadania domowe, aby nauczyć Klientów, jak zidentyfikować i zmienić negatywne myśli oraz jak rozwijać zdrowsze nawyki zachowań. Pomaga to w radzeniu sobie z problemami takimi jak depresja, lęki, stres czy obsesyjno-kompulsywne myślenie.

Istotne jest, że CBT koncentruje się na teraźniejszości i skupia się na tym, co można zmienić tu i teraz, zamiast analizować przeszłość. Dzięki temu jest to podejście skuteczne, a efekty terapii mogą być odczuwane stosunkowo szybko.

Jak przygotować się do spotkania z psychologiem lub psychoterapuetą?

Możesz zastanowić się nad tym co Cię trapi, z czym masz trudności, co chciałabyś/chciałbyś zmienić, jak powinna wyglądać sytuacja, gdyby wszystko się ułożyło. Możesz również zrobić notatki czy poukładać wszystko w punktach lub zapisać to zupełnie chaotycznie. Możesz pomyśleć o swoich emocjach i odczuciach, które Ci towarzyszą lub o swoich myślach związanych z daną sytuacją. Możesz również zupełnie się nad tym nie zastanawiać i pomyśleć o tym dopiero na spotkaniu. Niezależnie od tego co się wydarzy - Twój psycholog jest właśnie po to, by pomóc Ci zacząć.

bottom of page